1988 Raspberry Slushie [1g]

1988 Raspberry Slushie [1g]